Go-Shirakawa Tennō und Kiyomori

Kiyomori und Go-Shirakawa Tenno


© Andreas Mrugalla