Go-Shirakawa Tennō und Kiyomori

Go-Shirakawa Tenno und Kiyomori


© Andreas Mrugalla